DEVELOPMENT OF RECREATION AND TOURISM AS ONE OF THE FACTORS OF FORMING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF BUKOVYNA

Vasyl Kyfyak

Abstract


In the article the recreation and tourist potential and competitive advantages of Chernivtsi oblast in the involvement of the investments to the recreation and tourism are defined, the main elements, which determine the forming of investment attractiveness of the region and the risks for both investors and recreation territories are ascertained.

Keywords


competitor advantage; investment attractiveness; region; recreation; tourism

References


(1992) Resolution of the Cabinet of Ministers of August 12, 1992 N 466 "On ratification the Regulation on the State Register of National Cultural Property".

(2010) Dzieje Gostynina od XI do XXI wieku, Gostynin, 880 p.

(2012) Turyzm ta vidpochynok v oblasti/Tourism and rest in the oblast, Statistics, Chernivtsi, 78 p.

Asaul A. (2008) Systematyzatsiya faktoriv, shcho kharakteryzuyut' investytsiynu pryvablyvist' rehioniv/Systematization of factors which characterize investment attractiveness of the regions, Regional politics, №2, p. 53–62.

Blank I. (1995) Investitsionnii menedzhment/Investment management, Item LTD, Kyiv, 1995. — 448 с.

Detyuk T. (2009) Investytsiynyy klimat v Ukrayini/Investment climate in Ukraine, Ekonomika ta derzhava, №1, pp. 31 - 33.

Fomenko N. (2007) Rekreatsiyni resursy ta kurortolohiya/Recreation resources and resortment, Kyiv., 311 p.

Karpinskii B. (1999) Pro otsinku investytsiynoyi pryvablyvosti ta ryzyky rehionu, Sotsial'no-ekonomichni doslidzhennya v perekhidnyy period (rehional'nyy aspekt)/About the estimation of investment attractiveness and risks of the region. Social and economic researches in transition period (regional aspect), Х edn, Lviv, pp. 38-42

Krakivska V. (2009) Investytsiyna diyal'nist' ta investytsiyna polityka v rehioni, Investytsiyi: praktyka ta dosvid/Investment activity and investment politisin the region, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, № 4, pp. 8–10.

Kyfyak V. (2008) Orhanizatsiya turyzmu/Oraganization of tourism, Knygy – ХХI, Chernivtsi,: 343 p.

Lavrov R. Rol' bankivs'kykh ustanov v aktyvizatsiyi investytsiynykh protsesiv na vitchyznyanykh pidpryyemstvakh/Role of the bank establishments in the activization investment processes on national enterprises, Aktualni problemy ekonomiky, № 6, pp. 36-47.

Papp V. (2007) Priorytetni napryamy formuvannya rehional'noyi innovatsiyno investytsiynoyi polityky/Priority directions of forming regional innovation and investment politics, Economist, № 9, pp. 40–42.

Rudenko V. (1999) Heohrafiya pryrodno-resursnoho potentsialu Ukrayiny/Geography of nature and resources potential of Ukraine, Kyiv-Chernivtsi, 567p.

Stechenko D. (2006) Rozmishchennya produktyvnykh syl i rehionalistyka/Location of productive forces and regionalism, Vikar, Ğšyiv, 396 p.

Vasylenko V. (2001) Spetsyal'n'iy rezhym investyrovanyya kak instrument perekhodnoho peryoda/Special regime of investment as theinstrument of the transitional period , Economist, №6, pp. 45-51.


Full Text: PDF

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.