THE EFFECT OF THE LAW NO.6360 ON THE FINANCIAL SYSTEM OF METROPOLITAN MUNICIPALITIES: THE CASE OF TR62 CITIES

ZUHAL ÖNEZ ÇETİN, NESLİHAN YILMAZ

Abstract


The metropolitan municipalities’ public income composed both from their capital and the contribution of the central government for an effective and efficient provision of the public services to the local citizens in Turkey. In that regard, the Law No. 3030 that enforced in the year 1984 was a regulation that encompassing a starting point for metropolitan municipalities in related with the financial allocated pies. In this way, the first objective of the article is to examine the transition of the financial pies of the metropolitan municipalities before the enactment of the Law No 6360 entitled ‘The Establishment of Fourteen Metropolitan Municipalities and Twenty-Seven Districts and Amendments at Certain Law and Decree Laws’. The second objective of the study is examining related items of the Law No. 6360 about the financial system that creating changes on the allocated pies of the metropolitan municipalities for putting forth the effects of the Law No. 6360 on the transition of the financial system of the metropolitan municipalities. Finally, new regulations of metropolitan municipalities after the enforcement of the Law No. 6360 is analyzed within the framework of the TR62 cities of Adana and Mersin regarding G.B.V.G. and per capita income.


Keywords


Metropolitan Municipality Income, Law No.6360, TR 62 cities, G.B.V.G., per capita income

References


REFERENCES

Adana Metropolitan Municipality (2009-2015) Annual Activity Reports, Adana Metropolitan Municipality Publications.

Akçe, T. (2014) Türkiye’de G.B.V.G.’nden Belediyelere Ayrılan Payların Analizi, Sayıştay Dergisi, 94, pp. 29-51.

Aksu, İ. F. (2012) On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik araştırmalar Vakfı, Siyaset, Hukuk ve Yönetim Araştırmaları Merkezi Bilgi Notu :1. Ankara.

Çelikyay, H. (2014) Değişen Kent Yönetimi ve 6360 Büyükşehir Yasası, Analiz, Temmuz 2014, No: 101:1-24. http://file.setav.org/files/pdf/20140708140310_degisen-kent-yonetimi-ve-6360-sayili-buyuksehir-yasasi-pdf.pdf, accessed May, 27, 2016.

Çınar, T. (2007) Yerel Yönetimlerde Mali Yönetim, Yerel Yönetimler Reformunu Destekleme Programı, Kitap Dizisi/ 4, TODAIE, Ankara.

Demircan, E.S. (2009) “Yerel Yönetimler Yerelleş (M)İyor Mu?: Mali Yapı Üzerine Bir Değerlendirme”, SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16, pp. 339-367.

Duru, B. (2013) Büyükşehir Düzenlemesi Ne Anlama Geliyor?, 6360 Sayılı Kanun ve Muğla Örneği Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği Birlik Dergisi, Cilt Mayıs-Haziran-Temmuz Sayısı, pp. 33-37.

İlbank A.Ş, (2000-2015) Annual Reports, İlbank Publications.

İzci, F., and Turan, M. (2013) Türkiye‟de Büyükşehir Belediye Sistemi ve 6360 Sayılı Yasa İle Büyükşehir Belediye Sisteminde Meydana Gelen Değişimler: Van Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 18 (1), pp. 117-152.

Genç, N. (2014) 6360 Sayılı Kanun ve Aydın‟a Etkileri, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (Special Volume), pp. 1-29.

Mersin Büyükşehir Belediyesi (2009-2015) Yılları Faaliyet Raporları

Özaslan, R.K., Akıllı,H. and Özaslan, K. (2014) 6360 Sayılı Kanun Çerçevesinde Gümüşlük Belde Belediyesi’nin Kapatılmasına İlişkin Yöre Halkının Algısı, Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F Dergisi, 2014, Vol. XXXVI, No. II, pp. 215-235.

T.C. Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü (2016) Genel Yönetim Mali İstatistikleri, https://www.muhasebat.gov.tr/, accessed June 24, 2016.

Toprak, Z. (2006) Yerel Yönetimler, 6th ed, Nobel, Ankara.

TUIK, (2009-2015), Regional Statistics, TUIK Publications.

numbered Law “Granting of General Budget Tax Revenue to the Municipalities and Special Provincial Administrations”.

numbered Law “The Establishment of Fourteen Metropolitan Municipalities and Twenty-Seven Districts and Amendments at Certain Law and Decree Laws’”.

Uzun, A. (2008) Türkiye’de G.B.V.G.’ nden Belediyelere Aktarılan Payların Yapısal Analizi, Unpublished Master Thesis, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Trabzon.

Yıldırım, S. (2014) Dünyada ve Türkiye'de Büyük Kent Yönetimi Üstüne, Çankaya Belediyesi, Mattek Matbaacılık, Ankara.

Zengin, O. (2013) An Analysis of Turkey Regarding the Decentralization and Local Government Reform, 4th International Conference on European Studies: Social, Economic and Political Transition of Balkans-Proceedings Book, Epoka University, Tiran/Arnavutluk 8-9 November 2013, pp. 538-548.

Zengin, O. (2014) Büyükşehir Belediyesi Sisteminin Dönüşümü: Son On Yılın Değerlendirmesi, Ankara Barosu Dergisi, 72(2), pp. 91-116.


Full Text: PDF

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.