INCIDENTS OF INTEGRITY IN PUBLIC INSTITUTIONAL SPHERE:THE LEGAL FRAMEWORK, MONITORING AND MEASURES OF PREVENTION AND LIMITATION

Alunica MORARIU

Abstract


Our approach aims at the issues of integrity in the performance of public functions in Romania. Specifically, after the development of the ethical considerations in national administrative system, we present the conceptual and legal aspect of integrity incidents, then making reference to monitoring and measures to prevent and limit them. On two major strategies of the Romanian Executive – Strategy regarding the development of public function and the national anti-corruption strategy, both covering the period 2016-2020 – we can detach some goals regarding correction of deficiencies (conflicts of interest, incompatibilities and violation of rules regarding conduct in the exercise of public functions) insisting on the lines of action to be followed in the next four years. The documentation of the paper was founded on the expense of literature, law - national and European - in the field, but also on recent reports issued by some public bodies (Ministry of Justice, National Integrity Agency, the National Agency of Civil Servants, etc.).

Keywords


ethics; integrity; conflict of interest; incompatibilities; conduct rules; the exercise of public functions

References


ANFP/ Agenția Națională a Funcționarilor Publici (2013), Ghidul funcționarilor publici nou intrați în sistemul administrației publice, http://www.anfp.gov.ro/bnr/file/Ghid_nou_angajat_vs_13_FINAL.pdf .

ANI/ Agenţia Naţională de Integritate (2016a), Ghid privind incompatibilitățile și conflictele de interese, https://www.integritate.eu/Files/Files/Ghiduri%20utile%20alegeri%202016/GhidIncompatibilitatile&Conflicte%2010.10.2016.pdf .

ANI (2016b), Raportul de activitate pe anul 2015, https://www.integritate.eu/Files/Files/Rapoarte/087%20Raport_ActivitateaANI_Anul2015[Ro].pdf .

Bostan Ionel (2005), Guidelines in the audit of Risk assessment, comunicare susţinută cu ocazia Conferinţei: Probleme actuale ale situaţiei social-economice a Republicii Moldova, organizată de Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii de Stat Chișinău, Vol. 1, 215.

Bostan Ionel (2014), Juridical tools of Governmental nature used to mitigate various difficulties of the Financial and Budgetary System, Annals of the Alexandru Ioan Cuza University-Economics, Volume 61, Issue 2, Pages 133-148.

Burciu Aurel (Coord.) (2008), Introducere în management, Editura Economică, Bucureşti.

CRJ/ Centrul de Resurse Juridice (2014), Managementul integrităţii

în instituţiile publice, http://www.anfp.gov.ro/R/Doc/2015/Proiecte/CRJ/brosura%20CRJ%202%20managementul%20integritatii.pdf .

DEX (2014), https://dexonline.ro/definitie/integritate .

Doig Alan (2015), Sistemele de etică din administrația publică în statele membre ale Uniunii Europene: Retorica, realitatea și traseul reformei, http://www.anfp.gov.ro/R/Doc/2015/Proiecte/CRJ/PUBLIC%20ETHICS%20Alan%20Doig_RO.pdf .

EU (1995), Convenția din 26 iulie 1995 privind protecția intereselor financiare ale CE/ Comunităților Europene.

EU (1996), Protocolul din 27 septembrie 1996 la Convenția privind protecția intereselor financiare ale CE.

EU (1997a), Al doilea Protocol la Convenția privind protecția intereselor financiare ale CE.

EU (1997b), Protocolul privind interpretarea, prin hotărârile preliminare ale Curții CE, a Convenției privind protejarea intereselor financiare ale CE.

EU (1997c), Convenția din 26 mai 1997 privind lupta împotriva actelor de corupție ale funcționarilor de rang înalt ai CE sau ai SM/ Statelor Membre.

EU (2003a), Comunicarea din 28 mai 2003 din partea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European și CESE privind o politică cuprinzătoare a UE împotriva corupției (COM (2003) 317).

EU (2003b), Decizia Consiliului 2003/642/JAI din 22 iulie 2003 privind aplicarea în cazul Gibraltarului a Convenției privind lupta împotriva corupției care implică funcționari de rang înalt ai CE ori SM (JOL 226 din 10 septembrie 2003).

Guvernul României (2002), Ordonanţa de Urgenţă nr. 43 din 4 aprilie 2002, privind Direcţia Naţională Anticorupţie.

Guvernul României (2016a), Notă de fundamentare la Hotărârea nr. 525/2016 pentru aprobarea Strategiei privind dezvoltarea funcției publice 2016-2020.

Guvernul României (2016b), Hotărârea nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020 (...), http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/181123 .

Guvernul României (2016c), Strategia privind dezvoltarea funcției publice 2016-2020, http://www.legalis.ro/2016/09/12/strategia-privind-dezvoltarea-functiei-publice-2016-2020/

Magherescu Delia (2016), Administraţia publică între normele legale şi regulile etice, Acta Universitatis George Bacovia. Juridica, Volume 5. Issue 1/2016,

http://www.ugb.ro/Juridica/Issue9RO/13.%20Administratia%20publica%20intre%20norme%20legale%20si%20reguli%20etice.Delia%20Magherescu.RO.pdf .

Magherescu Delia (2015), Deontologia funcției publice, Editura Sitech, Craiova.

Matei Oana (2010), Ethical Legislation in Romanian Public Administration, Revista de Administrație Publică și Politici Sociale, An II, Nr. 4(5), http://revad.uvvg.ro/files/nr5/Oana%20MATEI-Legislatie%20etica%20in%20administratia%20publica%20romaneasca.pdf .

Ministerul Justiţiei (2016), Strategia Naţională Anticorupţie pentru perioada 2016-2020, http://www.juridice.ro/450477/strategia-nationala-anticoruptie-2016-2020-proiect.html .

Niţă Nelu (2012), Corupţia endemică - cauză principală a subminării democraţiei în România, în vol. Marea criminalitate în contextul globalizării, Editura Universul Juridic, Bucureşti.

Niță Nelu (2013), Managementul excelenței în instituțiile de ordine și siguranță publică. Editura Tehnopress, Iași.

Parlamentul României (2000), Legea nr. 78 din 8 mai 2000, pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie.

Parlamentul României (2001), Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Parlamentul României (2003a), Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, modificată şi completată de OUG nr. 40/2003, http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323 .

Parlamentul României (2003b), Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică.

Parlamentul României (2004a), Legea nr. 571 din 14 decembrie 2004, privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii.

Parlamentul României (2004b), Legea nr. 7 din 8 februarie 2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, rep.

Parlamentul României (2007), Legea nr. 144 din 21 mai 2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate.

Parlamentul României (2010), Legea 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 (...),

http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_176_2010_integritatea_in_exercitarea_functiilor_demnitatilor_publice_modificare_legea_144_2007_ani_agentia_nationala_integritate.php .

Popa C. (1969), Teoria acțiunii și logica deontică, Forum, Științe Sociale, nr. 1.

Vedinaș Verginia (1998), Statutul funcționarului public, Editura Nemira, București.


Full Text: PDF

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.