MARKETING MIX FEATURES

Margarita Išoraitė

Abstract


Every company is profit-making, so it has to face the constantly changing and changing environment and the changes taking place in it. The focus of the marketing complex is the consumer and his wishes. Therefore, the primary goal of each company is to meet the needs of consumers and maximize profits. To achieve this, the company uses marketing tools, a set of interrelated actions and solutions to meet customer needs and achieve

Keywords


marketing, marketing mix, product, price, place, promotion

References


Augustinaitis, A. (2006). Viešieji ryšiai ir viešyb÷s valdymas žinių visuomen÷je. Informacijos mokslai, Nr. 38, 15–26.

Badi, K, S.,A. (2015). The Dimensions of Marketing Mix.Management and Organizational Studies. Vol. 2, No. 1, p.p. 136-142.

Bakanauskas, A., (2004) Marketingo komunikacija. Mokomoji knyga. Kaunas: VDU leidykla

Bernstein, D. (1984) Company image and reality, London: Cassell. Bettinghaus.

Bučiūnienė, I. (2002). Pardavimo valdymas. Kaunas: Technologija.

Constantinides, E. (2006). The Marketing Mix Revisited: Towards the 21st Century Marketing. Journal of Marketing Management 2006, 22, p.p. 407-438.

Čereška, B. (2004). Reklama: teorija ir praktika. Vilnius.

Dominici, G. (2009). From Marketing Mix to E-Marketing Mix: a Literature Overview and Classification. International Journal of Business and Management.Vol. 4, No.9. p.p.17-24.

Eavani , F., Nazari, K. (2012). Marketing mix: a critical review of the concept. Farzad Eavani et al./ Elixir Marketing Mgmt. p.p.9914-9920.

Gaižutis, A. (2008). Marketingo pagrindai. Vilnius.

Goi, Ch., L. (2009). A Review of Marketing Mix: 4Ps or More? International Journal of Marketing Studies. Vol.1., No.1, p.p.1-15.

Gudauskas, R. (1997). Valstyb÷s informacijos strategijos Lietuvos įvaizdžio kūrimo srityje metmenys.

Jokubauskas, D. (2003) Reklama ir jos poveikis vartotojui. Vilnius.

Kotler, P., Keller, K. L. (2006). Marketing Management. New Jersey, Upper Saddle River: Pearson Education.

Котлер, Ф. (1990). Основы маркетинга. Москва: Издательство: Прогрес.

Kniežaitė, D. Skėrytė, K. (2018). Vartotojų požiūris į pardavimų skatinimą prekybos centruose internetinėse parduotuvėse: teoriniai ir praktiniai aspektai. Verslas, technologijos, biomedicina: inovacijų įžvalgos : respublikinė mokslinė-praktinė studentų konferencija : straipsnių rinkinys [elektroninis išteklius]. Klaipėda : Klaipėdos valstybinė kolegija. 2018, Nr. 1(9), p. 255-266.

Londhe, B., R. (2014). Marketing Mix for Next Generation Marketing. Procedia Economics and Finance 11 ( 2014 ), p.p. 335 – 340.

LR Seimas (2000). Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas. Žin. 2000, Nr. 64-1937,.

Martišius, M. (2013). Propagandos ir reklamos sąsajos, „Leo LTt“ atvejis. P.p.37-61.

Mažeikaitė, R. (2006) Reklamos pradmenys. Vilnius.

Pajuodis, A. (2005). Prekybos marketingas. Vilnius: Eugrimas.

Pilelienė,L., Liesionis, V. (2009). Pardavimų skatinimo teikiamų naudų vertinimo priklausomybė nuo vartotojų lojalumo stadijos. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Nr. 1 (14). 197–205

Pranulis, V., Pajuodis, A., Urbonavičius, S., Virvilaitė, R. (2012). Marketingas. Vilnius.

Pogorelova ,E., V., Yakhneeva ,I., V., Agafonova, A., N., Prokubovskaya, a., O. (2016). Marketing Mix for E-commerce. International journal of environmental & science education, Vol., 11, No. 14, p.p. 6744-6759.

Ponelienė, R. (2008). Reklamos tipų, tikslų, poveikio vaikui, kaip vartotojui, teoriniai aspektai. Jaunųjų mokslininkų darbai. Nr. 4 (20).

Singh M. (2012). Marketing Mix of 4P„S for Competetive Advantage. Journal of Business and Management,40-45.

Sūdžius, V. 2002. Pardavimų valdymas: principai ir praktika. Vilnius: Pačiolis.

Šliburytö, L., (1998). Įmonės prekių pardavimų planavimas ir prognozavimas, Ekonomika ir vadyba, Kaunas: Technologija.pp. 407-409.

Thabit, T., H., Raewf, M., B. (2018). The Evaluation of Marketing Mix Elements: A Case Study. nternational Journal of Social Sciences & Educational Studiesm Vol.4, No.4, p.p.100-109,

Žvirelienė, R., Bučiūnienė , I. (2008). Santykių marketingo dimensijų vaidmuo išlaikant vartotojus. Verslas: teorija ir praktika, 9(4).

Valickienė Pilkauskaitė, R., Valickas, A., Psichologiniai viešųjų ryšių aspektai, Socialinis darbas, 2006, Nr. 5(1)

Wilcox, L. D., Cameron, T. G., Ault, H. P. ir Agee, K. G. (2007). Ryšiai su visuomene: strategija ir taktika. Monografija. Kaunas: poligrafija ir informatika. 494 p.

http://distance.ktu.lt/kursai/verslumas/pardavimai_I/116567.html

https://www.verslilietuva.lt/verslauk/rinkodara/rinkodara/

https://agendamahala.com/marketing-mix-advantages-and-disadvantages


Full Text: PDF

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.